Garantie en leveringsvoorwaarden

Op elk product, kleine of grote huishoudapparaten, TV's, video's, hifiketens, en telefonie, geeft de fabrikant u een volledige waarborg gaande van één tot twee jaar volgens het type toestel.

Type toestel Waarborg Duur van waarborg
Televisies (scherm 60 cm en groter) Onderdelen + werkuren +
verplaatsing aan huis
2 JAAR
Grote huishoudtoestellen (Kookplaten, ovens, dampkappen, koelkasten, droogkasten, vaatwassers, wasmachines van meer dan 4 kilo en fornuizen) Onderdelen + werkuren +
verplaatsing aan huis
2 JAAR
Andere toestellen Onderdelen + werkuren
Apparaten door de klant te brengen en af te halen
2 JAAR

Deze waarborg geldt niet voor:

BESTEL ALTIJD EERST OP ONZE SITE VOORDAT U HET PRODUCT KOMT HALEN!

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Elektrogigant is gevestigd in de Sint Laurentiuslaan 42 te 2390 Malle ,Wij voeren de volgende handelsnamen; Elektrogigant en Electroluc 1.2 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Elektrogigant betreffende de verkoop, levering, betaling van wit en bruingoed apparatuur en de daarmee verband houdende produkten en/of diensten.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Elektrogigant expliciet van de hand gewezen.
1.4 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.5 Elektrogigant behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van Elektrogigant, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.
2.2 Prijsvermeldingen op de internetsites, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.
2.3 Elektrogigant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitkering van coupon actie's van leveranciers. 2.4 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën, in prijslijsten, folders en brochures worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Geringe afwijkingen in de door Elektrogigant verstrekte gegevens zijn toelaatbaar voorzover zij niet uitmonden in een door Elektrogigant te verrichten wezenlijk andere prestatie. Elektrogigant behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor, met inachtneming van het bovenstaande veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens, die dienstig zijn aan de technische vooruitgang aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen. 2.5 U dient altijd eerst te bestellen via de internetsite en de ophaalbevestiging af te wachten voordat U het product kan halen.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Elektrogigant.
3.2 Elektrogigant heeft altijd het recht een bestelling te weigeren of ongedaan te maken wanneer een artikel niet meer leverbaar blijkt te zijn. 3.3 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering in de vestiging van Elektrogigant; inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Elektrogigant behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Elektrogigant aan de klant geleverde of nog te leveren goederen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Elektrogigant ten behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en hetgeen Elektrogigant van de klant te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Elektrogigant en de klant gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

Artikel 6. Aflevering en reclames

6.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Behoudens opzet of grove schuld is Elektrogigant voor overschrijding nimmer aansprakelijk. 6.2 Gratis plaatsen en installeren geldt alleen bij verzenden en niet bij afhalen. 6.3 Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Elektrogigant.
6.4 De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.
6.5 Levering op Zaterdag is tegen een meerprijs mogelijk na overleg.

Artikel 7. Garantie

7.1. Elektrogigant geeft garantie op de door haar geleverde apparatuur,conform de garantie bepalingen van de desbetreffende fabrikant en/of leverancier. (fabrieksgarantie) Informatie hierover treft U aan in de documenten bij het produkt. Indien U meer informatie wilt over de garantie van een bepaald produkt, dan kunt U zich richten tot de website van de fabrikant van het product.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Elektrogigant in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Elektrogigant niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Elektrogigant.
8.2 De klant vrijwaart Elektrogigant te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
8.3 De aansprakelijkheid van Elektrogigant blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Elektrogigant de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Elektrogigant ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9. Toepasselijkheid

9.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door belgisch recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Belgie zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
9.2 Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Elektrogigant en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Antwerpen, met dien verstande Elektrogigant het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer

Aanvullende informatie

Kan ik een artikel bestellen dat niet in de catalogus voorkomt? Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien een door u gezocht artikel niet in de catalogus voorkomt. In de meeste gevallen kunnen wij het betreffende artikel via een andere business partner alsnog leveren.

Offerte aanvragen

U kunt voor produkten die niet voorkomen op de website uitsluitend via email of telefoon een offerte aanvragen.

Prijsstelling

Alle prijzen zijn op Elektrogigant.be zijn inclusief BTW.

Levering

Alle vermelde prijzen zijn afgehaald bij Elektrogigant , na afspraak per mail of telefoon.

Elektrogigant levert de producten in heel Belgie. Nadat U een bestelling heeft gedaan krijgt U meteen een order retour gemaild die U moet bevestigen. Kleine apparaten tot 30 KG zoals Dvd recorders, camera's en stofzuigers worden door Taxipost afgeleverd en dus niet aangesloten.. Als u niet thuis bent kan de bestelling met een formulier die U dan in de bus vindt bij het postkantoor worden opgehaald.

Grotere apparaten zoals wasautomaten, drogers, koel/vriesapparatuur, ktv's, plasma's en lcd's ( groter dan 26 inch) worden eventueel door onze diensten geinstalleerd, indien vooraf overeengekomen. Nadat U de bestelling heeft gedaan krijgt u meteen een order retour gemaild die U moet bevestigen. Wanneer U dit heeft gedaan en het bestelde apparaat op voorraad is wordt er door ons bedrijf met u altijd eerst een afspraak gemaakt voor levering.

De goederen worden op de gewenste verdieping afgeleverd indien deze normaal bereikbaar is. Indien er in het perceel geen lift aanwezig is, is dit maximaal op de derde etage. Op de plaats van bestemming worden de goederen, indien vooraf overeengekomen, uitgepakt en bedrijfsklaar geinstalleerd.  Een wasautomaat,droger, vaatwasser of koel/vrieskast wordt gebruiksklaar geinstalleerd. Inbouwapparatuur wordt enkel geinstalleerd mits een voorafgaande offerte. Audiosystemen/homecinemasystemen worden niet aangesloten en alleen afgegeven. Bij een Lcd, Plasma en ktv worden de programma's voor U geprogrammeerd. Lcd en plasmaschermen worden dus geinstalleerd en eventueel opgehangen.

Klachten

Wanneer U klachten heeft betreffende uw levering kunt u uw klacht e-mailen naar ons emailadres: info@elektrogigant.be. Binnen de vijf werkdagen  wordt deze dan in behandeling genomen en ontvangt u van ons een antwoord op uw klacht.

Betaling

Alle verzendingen kunnen vooruit betaald worden of onder rembours.(aan de chauffeur) Bij de chauffeur kunt U alleen cash betalen . Bij afhalen van artikelen kan enkel kontant betaald worden. Voor speciale bestellingen geld er een aanbetaling van 25% van de order. Dit bedrag dient eerst op onze rekening te staan voor wij gaan bestellen.

Annulering van uw bestelling

Bij annulering van Uw bestelling worden er annuleringskosten in rekening gebracht.

Orderstatus en Bedrijfsgegevens klant

U wordt via email op de hoogte gehouden over de status van uw bestelling.

Privacy-verklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om u een goede service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken.

Verzendkosten

De verzendkosten verschillen per product en zijn afhankelijk van het totaalgewicht

Elders goedkoper, laat het ons weten
prijsaanpassing verzekerd!